Cleaning Agents & Disinfectants                                             for the (greenhouse) horticulture and solar sector
                

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door CleantechnicsB.V. (Cleantechnics) gedane offertes en gesloten overeenkomsten.  

2.   Alle van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bepalingen zijn alleen van toepassing, indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn bevestigd en 

gelden uitsluitend voor de overeenkomst, ten behoeve waarvan zij zijn gemaakt.

3.   Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Cleantechnics niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk - schriftelijk is overeengekomen. 

4.   Cleantechnics is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze voorwaarden aan te passen en opnieuw vast te stellen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze voorwaarden van toepassing. 


Artikel 2: Aanbiedingen

1.   Wij bieden onze producten uitsluitend aan ondernemers en rechtspersonen aan. Wij bieden onze producten niet aan particuliere eindgebruikers aan.

2.   Onze producten zijn exclusief ontworpen voor professioneel gebruik en komen niet overeen met de eisen die verband houden met het gebruik door particuliere eindgebruikers. Daarom geschiedt het aanbod en de aankoop van onze producten uitsluitend ten behoeve van het eigen gebruik door de ondernemer of de rechtspersoon. Onze producten worden niet aangeboden met het oogmerk van wederverkoop

3.   Alle aanbiedingen - in welke vorm dan ook - geschieden geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

4.   De in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, monsters, maat- en gewichtopgaven, op internet e.d. opgenomen gegevens gelden bij benadering en zijn niet bindend, tenzij exacte maatvoering uitdrukkelijk schriftelijk is opgenomen in een door partijen getekend contract of in een door ons ondertekende opdrachtbevestiging. 

5.   De in onze offerte genoemde prijzen zijn vrijblijvend en gelden voor levering af magazijn, exclusief omzetbelasting, incl. standaard handelsverpakking.

6.   Wij behouden ons het recht voor om zaken, welke als in voorraad zijn aangeboden, in de periode tussen aanbod en aanvaarding aan derden te leveren en daarom niet meer direct uit voorraad aan de koper te kunnen leveren. 

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten

1.   Mondelinge, telefonische en digitale overeenkomsten zijn geldig door onze feitelijke uitvoering van de overeenkomst.

2.   Onze buitendienstmedewerkers zijn uitsluitend bevoegd overeenkomsten ter zake de in onze catalogi opgenomen artikelen te sluiten, doch niet om over wijzigingen van gesloten orders of aanvullende condities of bepalingen te beslissen, tenzij deze door ons daartoe, per overeenkomst, schriftelijk bevoegd verklaard zijn.

3.   Wij behouden ons het recht voor bestelde hoeveelheden aan te passen tot complete standaardverpakkingen

4.   Indien wij zulks verlangen is de wederpartij gehouden tot gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling. 


Artikel 4: Prijzen

1.   Alle leveringen worden gefactureerd volgens de op de datum van de levering geldende prijslijst, welke op aanvraag bij ons verkrijgbaar is. Wij houden ons het recht voor tussentijds de prijzen te wijzigen. Is als gevolg van een prijswijziging de prijs verhoogd na het sluiten van de overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd om binnen 10 dagen na ingangsdatum van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.

2.   Indien wij ons verplicht hebben om gedurende een langere periode zaken of diensten tegen vaste prijzen te leveren, dan zijn wij gerechtigd, indien daartoe aanleiding bestaat, om met een voorlooptijd van twee maanden de overeengekomen prijzen te wijzigen. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst gedurende 10 werkdagen na aankondiging van deze prijsverhoging voor de toekomst als ontbonden te verklaren zonder dat dit voor een van de partijen schadeplichtigheid teweeg kan brengen.

3.   Al onze prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en gelden af magazijn. 

Artikel 5: Reclamaties

1.   De ontvangende partij dient de goederen binnen 10 dagen na ontvangst te controleren op uiterlijk waarneembare afwijkingen en houdbaarheid, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt. Klachten over leveranties of facturen dienen binnen 10 dagen na levering /toezending schriftelijk bij ons te worden ingediend om ons in staat te stellen de klacht te verhelpen en de oorzaak en gegrondheid van de klacht te onderzoeken

2.   Voor afwijkingen ten opzichte van uitdrukkelijk overeengekomen eisen of specificaties welke eerst bij verwerking blijken, blijft de opdrachtnemer gedurende zes maanden na levering aansprakelijk. In alle gevallen geldt dat goederen niet door de wederpartij mogen worden teruggezonden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Toestemming tot terugzending impliceert geen erkenning van de klacht. Na verkregen toestemming dienen de goederen altijd franco aan ons te worden geretourneerd in de originele verpakking en vergezeld van het bewijs van levering.  Het staat ons vrij de goederen, waarover wordt gereclameerd, om te ruilen of te herstellen. 
3.   Klachten over facturen schorten de betalingsverplichting niet op, tenzij wij zulks schriftelijk bevestigen. 

Artikel 6: Garantie

Wij garanderen dat alle op aantoonbare wijze door ons geleverde goederen voldoen aan de normale eisen t.a.v. bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. De standaard garantietermijn bedraagt 6 maanden gerekend vanaf de factuurdatum, tenzij anders is aangegeven. Eventuele uitzonderingen zijn schriftelijk vastgelegd. Een actuele lijst wordt op verzoek toegestuurd. De garantie op machines vervalt indien deze hersteld, veranderd of gedemonteerd zijn door anderen dan Cleantechnics medewerkers c.q. medewerkers van de fabrikant. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1.   Alle door ons geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend ons eigendom, totdat alle vorderingen die wij als opdrachtnemer hebben, uit welke hoofde dan ook, volledig aan ons zijn voldaan.

2.   Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, in het geval dat de wederpartij zijn betalingsverplichtingen uit overeenkomst niet nakomt of in betalingsmoeilijkheden verkeert, zonder gerechtelijke tussenkomst, alle door ons geleverde overeenkomstige goederen, welke zich nog in het beheer van de wederpartij bevinden terug te nemen ter dekking van onze vorderingen. Het terughalingsrecht geldt ook indien wij redelijkerwijs uit de omstandigheden kunnen afleiden dat er reëel gevaar bestaat dat de goederen niet tijdig betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is. 

3.   Indien bij de wederpartij beslag gelegd wordt - uit welke hoofde dan ook - op zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld te informeren over de onrechtmatigheid van dit beslag. Tevens dient hij ons onmiddellijk in kennis te stellen van deze beslaglegging. De wederpartij is gehouden ons alle kosten, welke wij ter opheffing van het beslag dienen te maken - daaronder begrepen de kosten van een eventuele procedure - volledig te vergoeden. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1.   Uitdrukkelijk sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard ook, ontstaan door gebruik van door ons geleverde goederen of verrichtte diensten.  Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade welke aan werktuigen of gebouwen, met door ons geleverde goederen mochten worden toegebracht, tenzij sprake is van onze opzet of grove schuld.

2.   Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan.

3.   Wij zijn geen producenten van goederen, zodat wij elke vorm van productaansprakelijkheid, voor zover de Wet dat toelaat, uitsluiten. Indien de wederpartij schade lijdt door een gebrekkigheid van enig door ons geleverd product, vrijwaart zij ons onvoorwaardelijk voor alle aanspraken uit dien hoofde (ook indien door derden gesteld), onder de voorwaarde dat wij haar bekend maken met de fabrikant van het product. 


Artikel 9: Doorverkoop

De wederpartij garandeert en staat ervoor in dat hij de producten koopt voor eigen gebruik. Indien de wederpartij de producten doorverkoopt of anderszins vervreemdt, zal de wederpartij ervoor zorg dragen dat de verkrijger van de producten op dezelfde wijze is geïnformeerd over de geleverde producten als de wederpartij is geïnformeerd door ons. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van dergelijke verkrijgers, nadere verkrijgers en eindgebruikers in verband met de betreffende producten. 

Artikel  10: Auteursrecht

Het overnemen van tekst en/of afbeeldingen uit Cleantechnics-publicaties in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Cleantechnics B.V. 

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 


Cleantechnics B.V

KVK  76964051

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn