Reinigings- & Desinfectiemiddelen voor de Glastuinbouw en Solarsector
                

Verzending en betalingsinfo

Artikel 1: Levering en levertermijn

1.   De leveringen geschieden af magazijn. Het transport gebeurt via een door ons aan te wijzen transporteur, tenzij wij anders overeengekomen zijn.

2. De koper draagt het risico van de door hem bestelde goederen vanaf het ogenblik waarop deze aan hem zijn afgeleverd of bij hem zijn achtergelaten. Tot het moment van aflevering zijn de goederen verzekerd tegen het risico van verlies en beschadiging tijdens vervoer.

3.   Alle vermelde leveringstijden voor levering van goederen of het verrichten van werkzaamheden zijn bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.   In geen geval geeft overschrijding van de levertermijn aanspraak op enige vergoeding. In geval van vertraagde levering is de wederpartij niet bevoegd om haar (andere) verplichtingen tegenover ons op te schorten of (gedeeltelijk) als vervallen te beschouwen.

5.   Wij zijn bevoegd om de levering op te schorten indien onze wederpartij niet volledig voldaan heeft aan al haar verplichtingen jegens ons, uit welke hoofde dan ook.

6.   In geval van overmacht bijvoorbeeld door machineschade, grondstofgebrek, bedrijfs- of vervoersstoringen, werkstaking of overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, oorlogsgeweld, molest, brand, waterschade wordt de leveringstermijn stilzwijgend verlengd, zonder dat de wederpartij enig beroep op schadevergoeding kan doen. In dat geval wordt uitdrukkelijk uitgesloten dat van belang is of de omstandigheden, die de verhindering opleveren, te voorzien waren.  Bij overmacht behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij de wederpartij eveneens geen beroep op nakoming en/of schadevergoeding toekomt. Wel kunnen wij in dat geval - alvorens een en ander als ontbonden te beschouwen - deelleveranties van de oorspronkelijke overeenkomst doen plaatsvinden. Deze deelleveranties gelden als aparte overeenkomsten en nakoming daarvan. 

7.  Indien de transporteur bij eerste aanbieding niemand aantreft die de goederen in ontvangst mag/kan/wil nemen, krijgt de wederpartij de gelegenheid de goederen binnen vier werkdagen bij de transporteur op te halen. Indien de wederpartij de goederen niet ophaalt is de transporteur gerechtigd de zaken aan ons te retourneren. Alleen op verzoek van de wederpartij, binnen 10 werkdagen aan ons schriftelijk te doen, zullen wij de goederen opnieuw leveren, echter dan uitsluitend geheel voor rekening van de wederpartij. Indien de wederpartij niet binnen 30 werkdagen na de eerste aanbieding van de transporteur de goederen afneemt is de aan deze leverantie ten grondslag liggende overeenkomst wegens aan de wederpartij toerekenbare tekortkoming ontbonden. Alle kosten en schade (opslag, rentederving, transport, etc.) zijn in dit geval, onverlet latende alle overige schadevergoedingsaanspraken onzerzijds, voor rekening van de wederpartij. 

Artikel 2: Transportkosten 

Boven een bepaalde ordergrootte zijn de leveringen franco bestemming Nederland. Beneden deze ordergrootte wordt een bepaalde uniforme bijdrage in de vracht- en behandelingskosten in rekening gebracht. De grenzen van deze "bepaalde ordergrootte" alsmede het uniforme vrachtbedrag worden regelmatig gepubliceerd.

 Artikel 3: Betaling 

1.   Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum mag de kredietbeperking als vermeld op de factuur op het 'totaal te betalen bedrag' in mindering gebracht worden.

2.   Indien de betaling niet geschied is binnen de daarvoor gestelde termijn is de wederpartij direct in gebreke, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling. Vanaf de vervaldag is de wederpartij de wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met 1,5% per maand over het (pro rato) in hoofdsom verschuldigde, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

3.   Indien de wederpartij in gebreke blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen geven, is zij aansprakelijk voor alle vermogensschade welke wij als gevolg daarvan lijden. Deze bedraagt tenminste 15% van hetgeen de wederpartij op het moment dat wij onze vordering uit handen geven aan ons verschuldigd is, zulks met een minimum van €50,-.

4.   Al onze vorderingen jegens de wederpartij - uit welke hoofde dan ook - worden onmiddellijk en zonder enig verzoek geheel opeisbaar in geval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verklaard wordt, er enig beslag op zijn zaken en/of vorderingen wordt gelegd, bij onder curatelenstelling, bij overlijden, in geval van liquidatie of in geval van ontbinding.

5.   Bij niet-tijdige betaling hebben wij het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, winstderving en overige schade.

6.   De wederpartij kan betaling niet opschorten of weigeren met een beroep op gebrekkige of onvolkomen levering, tenzij zij het gebrek of manco aannemelijk maakt.  In dat geval strekt de opschorting van de betalingsverplichting niet verder dan ten aanzien van dat deel van het factuurbedrag met betrekking tot de gebrekkig of niet-geleverde goederen. De volledige betalingsverplichting herleeft nadat wij het gebrek hebben hersteld of het manco hebben aangevuld.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn